ទស្សនាស្តង់តាំងពិព័រណ៍ ដែលមានវត្តមានក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីបង្ហាញនូវផលិតផល និង/ឬ សេវាទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់ដូចជា៖

 • NeocomISP Limited - NTC
 • eCAM Solution Co.,Ltd.
 • Amazon Web Services
 • Technovage Solution Co., Ltd
 • Finotek
 • ERIA - Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
 • DAILY PLUS Learning
 • MAT Telecom
 • TURBO TECH
 • PhillipBank Cambodia
 • CamHR
 • ZHENGHENG NEW ENERGY
 • ZuAcar
 • Compass Real Estate Platform 
 • LM CAR
 • Cambodia Internet Startup Association
 • Smile Shop
 • GOODTOGO-Cambodia
 • VP.Start 
 • iOne
 • TEM Trading (M&E Product) Co., Ltd.,
 • Algorithmics Phnom Penh
 • University Of Puthisastra
 • CamTech
 • Kirirom Institute of Technology - KIT
 • NPIC - Nᴀᴛɪᴏɴᴀʟ Pᴏʟʏᴛᴇᴄʜɴɪᴄ Iɴꜱᴛɪᴛᴜᴛᴇ ᴏғ Cᴀᴍʙᴏᴅɪᴀ
 • TUX Global Institute
 • Techo Startup Center
 • European Commission
 • EuroCham Cambodia
 • La French Tech 
 • WOWNOW-FoodDelivery
 • Cambodia Securities Exchange - CSX
 • DHL
 • E Penh Co., Ltd - ក្រុមហ៊ុន អ៊ី ពេញ ខូ អិលធីឌី  
 • EZECOM
 • Luper
 • MekongNet
 • Mi
 • RMS
 • STMarket
 • Summit Agile Solutions
 • Tribal Visual Lab
 • T-Shop Online
 • UT EMR-System
 • Voltra
 • Seatel.BMC
 • Kepstar Data Centre | Management CO. LTD.,
 • PUBLOX
 • Smart Axiata
 • Edotco
 • Metfone
 • ONLINE ISP Cambodia
 • Hauwei 
 • BINANCE
 • PPCBank
 • Prince Bank Plc. 
 • Sathapana Bank
 • Mobile C&C - Cambodia Co.,Ltd  
 • 1Byte
 • AND solution
 • BRONX 
 • Camboticket.com
 • Cellcard
 • Wing Bank
 • Khmer Enterprise
 • Sunrise, Number 1 IT Training in Cambodia
 • TODAY Internet